Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Magyar Belgyógyász Társaság Elnöksége és Vezetősége 2016 novemberétőlA Magyar Belgyógyász Társaság tisztségviselői 2016-tól >>
(fényképes bemutatkozás)

Elnökség


Elnök: Dr. Szathmári Miklós
Főtitkár: Dr. Herszényi László
Titkár: Dr. Gasztonyi Beáta
Titkár: Dr. Kalabay László (ex officio)
Pénztáros: Dr. Szalay Ferenc

VezetőségÁbrahám György
Bajnok László
Balázs Csaba
Demeter Judit
Domján Gyula
Farsang Csaba
Forster Tamás
Fűtő László
Gasztonyi Beáta
Herszényi László
Hudák János
Hunyady Béla
Husszufalusi Nóra
Igaz Péter
Iványi János
Jermendy György
Karádi István
Lakner Lilla
Masszi Tamás
Merkely Béla
Meskó Éva
Mezősi Emese
Nagy Endre
Nagy Lajos
Paragh György
Rácz István
Rácz Károly - elhunyt
Schandl László
Simon Kornél
Szalay Ferenc
Szathmári Miklós
Szegedi János
Tislér András
Tóth Kálmán
Tulassay Zsolt
Udvardy Miklós
Vándorfi Győző
Wittmann István
Wittmann Tibor
Zeher Margit - elhunyt


A Társaság elnöksége a vezetőség által választott tisztségviselőkből – elnök, alelnök, főtitkár, főtitkárhelyettes, a két titkárból és a Magyar Belorvosi Archivum mindenkori főszerkesztőjéből áll.

A tárgykörtől függően a következők hívhatók meg az elnökségi ülésre: egyes területi szervezetek elnökei, számvizsgáló bizottság elnöke, illetve a megfelelő állandó bizottságok elnökei. A pénztáros az elnökségi ülések állandó meghívottja.

Az elnökség kizárólagos hatásköre:


1. Az elnökség dönt a vezetőség két ülése közötti időszakban – a vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a vezetőség hatáskörébe tartozó kérdésekben. Döntéseiről a vezetőség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.
2. Engedélyezi a külföldi szakemberek meghívását a társaság költségén.
3. A Társaság céljának megvalósítása érdekében meghatározott feladatra munkabizottságot hozhat létre. A munkabizottságok tagjait és vezetőit az elnökség bízza meg és az elnökségnek tartoznak felelősséggel.
4. Dönt a hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárás elrendeléséről.
5. Sürgős esetben dönt az utaztatási tervben nem szereplő egyes külföldi kiküldetésekről, kiutazásokról, a kiutazások támogatásáról, a Társaság költségvetésében e célra előirányzott keret mértékéig.
6. Irányítja, segíti és biztosítja a testületi határozatok végrehajtását, felügyeli azok ügyintézését.
7. Előkészíti a közgyűlést és a vezetőségi üléseket, elkészíti a vezetőség beszámolóját.
8. Tájékoztatást kér a területi szervezetek munkájáról.
9. Előterjesztést tesz emlékéremmel, díjjal való kitüntetésekre.
10. Koordinálja a Társaság által rendezett nemzetközi, nemzetközi részvételi és hazai rendezvények előkészítését és szervezését.
11. Javaslatot tesz tagok felvételére a Társaság vezetőségének (közgyűlésének).
12. Az elnökség rendszeresen beszámol működéséről a vezetőségnek, annak felelősséggel tartozik.
13. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.
14. Az elnökség határozatképes, ha a szavazatra jogosult elnökségi tagoknak legalább a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 14 napon belül az elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az elnökség tagjainak legalább a fele jelen van.

Két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés hatáskörét – a kizárólagos hatáskörök és az alapszabály módosítás kivételével – a vezetőség gyakorolja.


A Társaság vezetőségét a közgyűlés titkos szavazással választja 5 naptári évre.

A vezetőség a közgyűlés által megválasztott tagokból, az állandó bizottságok elnökeiből és hivatalból a területi szervezetek elnökeiből együttesen maximum 40 tagból áll. Választott vezetőségi tagsági funkció megüresedése esetén a vezetőség a legközelebbi közgyűlésig póttagot kooptálhat, aki funkcióját teljes jogkörrel vezetőségi tagként csak a következő közgyűlésig látja el. Tisztségviselők azonos funkciót két választási periódusnál hosszabb ideig nem tölthetnek be.

A vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:


a) Határozatot hozhat – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a társaság egészét érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben.

b) Elkészíti a Társaság munkatervét, ellenőrzi annak végrehajtását.

c) A tisztújító közgyűléssel egyidejűleg a már megválasztott vezetőség tagjai köréből megválasztja az elnököt, aki egyben a Magyar Belorvosi Archivum szerkesztőbizottságának elnöke is, az alelnököt, a főtitkárt, a főtitkárhelyettest és a két titkárt.

d) Figyelemmel kíséri a Társaság alapszabályszerű működését és munkáját, továbbá a Társaság tisztségviselőinek tevékenységét.

e) Végrehajtja a közgyűlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról.
f) Megvitatja és jóváhagyja a közgyűlési előterjesztéseket.

g) Irányítja a Társaság gazdálkodását, nemzetközi és sajtómunkáját, koordinálja, ellenőrzi és segíti a területi szervezet munkáját.

h) Állást foglal a társasági emlékérmek, díjak alapításában.

i) A különleges társasági feladatok és elvi jelentőségű kérdések megoldása céljából a szükséghez mérten „ad hoc” bizottságokat alakíthat.

j) Megvitatja az országos jelentőségű tudományos koncepciókat és fejlesztési előrejelzéseket, kialakítja a Társaság szakterületével kapcsolatos javaslatait, különös tekintettel a képzés, továbbképzés, oktatás, szakképesítés ügyvitelére vonatkozóan.

k) Dönt a Társaság lapjának kiadásáról (Magyar Belorvosi Archivum), ellátja szakmai felügyeletét és a főszerkesztő javaslata alapján megválasztja a Szerkesztőbizottságot.

l) Jóváhagyja a Társaság évi utazási tervét.

m) A tisztújító közgyűlést megelőző évben megválasztja a három tagú jelölőbizottságot.

n) Határozatot hoz tagfelvétel és a tagok sorából való törlés és kizárás ügyében.

A vezetőség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülést tart.

Az ülés összehívásáról a Társaság elnöksége gondoskodik. A meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket legalább 14 nappal a kitűzött időpont előtt a vezetőség tagjai részére meg kell küldeni. A vezetőség ülésére esetenként, a napirendnek megfelelően tanácskozási joggal meg kell hívni a napirendben érdekelt tagokat, illetve érdekelt szervek, szervezetek képviselőit.

A vezetőség határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkezők legalább 51 %-a jelen van.

A vezetőség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vezetőség bármely tagjának javaslatára a vezetőség elhatározhatja a titkos szavazást. Minden személyes ügyben titkos szavazást rendel el. A határozatképesség hiánya miatt 30 napon belül – azonos napirenddel – megismételt vezetőségi ülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Rendkívüli vezetőségi ülés összehívását bármelyik vezetőségi tag indítványozhatja.

A rendkívüli vezetőségi ülést a vezetőségi tagok legalább 30 %-ának együttes kérése esetén össze kell hívni. A rendkívüli vezetőségi ülés összehívására irányuló indítványban a javasolt tárgysorozatot is meg kell jelölni. A rendkívüli vezetőségi ülést az indítványozástól számított 30 napon belül meg kell tartani. A rendes vezetőségi ülésekre vonatkozó szabályokat a rendkívüli vezetőségi ülésre is értelemszerűen alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket csak 7 nappal a kitűzött időpont előtt kell megküldeni a vezetőség tagjai részére.

Felhasználó nevek, jelszavak kiadása
a Társaság tagjainak: Ide kattintva>>

HÍRKATEGÓRIÁK


MBT társasági hírek>>
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28