Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Magyar Belgyógyász Társaság vezetőségi tagjai, tisztségviselők 2022-től


Ábrahám György - Szeged
Altorjay István - Debrecen
Bajor Judit - Pécs
Czakó László - Szeged
Demeter Judit - Budapest
Gasztonyi Beáta - Zalaegerszeg főtitkár
Herszényi László - Budapest alelnök
Hunyady Béla - Pécs
Jermendy György - Budapest
Karádi István - Budapest
Kiss Emese - Budapest
Lengyel Csaba - Szeged
Masszi Tamás - Budapest
Merkely Béla - Budapest
Mezősi Emese - Pécs
Müller Gábor - Budapest
Nagy V Endre - Debrecen
Nagy Lajos - Szombathely
Papp Mária - Debrecen
Paragh György - Debrecen
Pécsi Gyula - Győr
Rácz István - Győr
Szauder Ipoly - Budapest
Takács István - Budapest elnök
Taller András - Budapest titkár
Tislér András - Budapest
Torzsa Péter - Budapest
Tóth Kálmán - Pécs
Varga Márta - Békéscsaba
Wittmann István - Pécs

Az elnökség állandó (ex officio) tagjai

Tulassay Zsolt - MBA szerkesztő bizottság elnöke
Szathmári Miklós MBA főszerkesztő
Kalabay László - Családorvosi szekció elnöke
Szalay Ferenc - Gazdasági titkárA Társaság elnöksége a vezetőség által választott tisztségviselőkből – elnök, alelnök, főtitkár, főtitkárhelyettes, a két titkárból és a Magyar Belorvosi Archivum mindenkori főszerkesztőjéből áll.

A tárgykörtől függően a következők hívhatók meg az elnökségi ülésre: egyes területi szervezetek elnökei, számvizsgáló bizottság elnöke, illetve a megfelelő állandó bizottságok elnökei. A pénztáros az elnökségi ülések állandó meghívottja.

Az elnökség kizárólagos hatásköre:


1. Az elnökség dönt a vezetőség két ülése közötti időszakban – a vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a vezetőség hatáskörébe tartozó kérdésekben. Döntéseiről a vezetőség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.
2. Engedélyezi a külföldi szakemberek meghívását a társaság költségén.
3. A Társaság céljának megvalósítása érdekében meghatározott feladatra munkabizottságot hozhat létre. A munkabizottságok tagjait és vezetőit az elnökség bízza meg és az elnökségnek tartoznak felelősséggel.
4. Dönt a hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárás elrendeléséről.
5. Sürgős esetben dönt az utaztatási tervben nem szereplő egyes külföldi kiküldetésekről, kiutazásokról, a kiutazások támogatásáról, a Társaság költségvetésében e célra előirányzott keret mértékéig.
6. Irányítja, segíti és biztosítja a testületi határozatok végrehajtását, felügyeli azok ügyintézését.
7. Előkészíti a közgyűlést és a vezetőségi üléseket, elkészíti a vezetőség beszámolóját.
8. Tájékoztatást kér a területi szervezetek munkájáról.
9. Előterjesztést tesz emlékéremmel, díjjal való kitüntetésekre.
10. Koordinálja a Társaság által rendezett nemzetközi, nemzetközi részvételi és hazai rendezvények előkészítését és szervezését.
11. Javaslatot tesz tagok felvételére a Társaság vezetőségének (közgyűlésének).
12. Az elnökség rendszeresen beszámol működéséről a vezetőségnek, annak felelősséggel tartozik.
13. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.
14. Az elnökség határozatképes, ha a szavazatra jogosult elnökségi tagoknak legalább a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 14 napon belül az elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az elnökség tagjainak legalább a fele jelen van.

Két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés hatáskörét – a kizárólagos hatáskörök és az alapszabály módosítás kivételével – a vezetőség gyakorolja.


A Társaság vezetőségét a közgyűlés titkos szavazással választja 5 naptári évre.

A vezetőség a közgyűlés által megválasztott tagokból, az állandó bizottságok elnökeiből és hivatalból a területi szervezetek elnökeiből együttesen maximum 40 tagból áll. Választott vezetőségi tagsági funkció megüresedése esetén a vezetőség a legközelebbi közgyűlésig póttagot kooptálhat, aki funkcióját teljes jogkörrel vezetőségi tagként csak a következő közgyűlésig látja el. Tisztségviselők azonos funkciót két választási periódusnál hosszabb ideig nem tölthetnek be.

A vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:


a) Határozatot hozhat – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a társaság egészét érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben.

b) Elkészíti a Társaság munkatervét, ellenőrzi annak végrehajtását.

c) A tisztújító közgyűléssel egyidejűleg a már megválasztott vezetőség tagjai köréből megválasztja az elnököt, aki egyben a Magyar Belorvosi Archivum szerkesztőbizottságának elnöke is, az alelnököt, a főtitkárt, a főtitkárhelyettest és a két titkárt.

d) Figyelemmel kíséri a Társaság alapszabályszerű működését és munkáját, továbbá a Társaság tisztségviselőinek tevékenységét.

e) Végrehajtja a közgyűlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról.
f) Megvitatja és jóváhagyja a közgyűlési előterjesztéseket.

g) Irányítja a Társaság gazdálkodását, nemzetközi és sajtómunkáját, koordinálja, ellenőrzi és segíti a területi szervezet munkáját.

h) Állást foglal a társasági emlékérmek, díjak alapításában.

i) A különleges társasági feladatok és elvi jelentőségű kérdések megoldása céljából a szükséghez mérten „ad hoc” bizottságokat alakíthat.

j) Megvitatja az országos jelentőségű tudományos koncepciókat és fejlesztési előrejelzéseket, kialakítja a Társaság szakterületével kapcsolatos javaslatait, különös tekintettel a képzés, továbbképzés, oktatás, szakképesítés ügyvitelére vonatkozóan.

k) Dönt a Társaság lapjának kiadásáról (Magyar Belorvosi Archivum), ellátja szakmai felügyeletét és a főszerkesztő javaslata alapján megválasztja a Szerkesztőbizottságot.

l) Jóváhagyja a Társaság évi utazási tervét.

m) A tisztújító közgyűlést megelőző évben megválasztja a három tagú jelölőbizottságot.

n) Határozatot hoz tagfelvétel és a tagok sorából való törlés és kizárás ügyében.

A vezetőség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülést tart.

Az ülés összehívásáról a Társaság elnöksége gondoskodik. A meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket legalább 14 nappal a kitűzött időpont előtt a vezetőség tagjai részére meg kell küldeni. A vezetőség ülésére esetenként, a napirendnek megfelelően tanácskozási joggal meg kell hívni a napirendben érdekelt tagokat, illetve érdekelt szervek, szervezetek képviselőit.

A vezetőség határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkezők legalább 51 %-a jelen van.

A vezetőség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vezetőség bármely tagjának javaslatára a vezetőség elhatározhatja a titkos szavazást. Minden személyes ügyben titkos szavazást rendel el. A határozatképesség hiánya miatt 30 napon belül – azonos napirenddel – megismételt vezetőségi ülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Rendkívüli vezetőségi ülés összehívását bármelyik vezetőségi tag indítványozhatja.

A rendkívüli vezetőségi ülést a vezetőségi tagok legalább 30 %-ának együttes kérése esetén össze kell hívni. A rendkívüli vezetőségi ülés összehívására irányuló indítványban a javasolt tárgysorozatot is meg kell jelölni. A rendkívüli vezetőségi ülést az indítványozástól számított 30 napon belül meg kell tartani. A rendes vezetőségi ülésekre vonatkozó szabályokat a rendkívüli vezetőségi ülésre is értelemszerűen alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket csak 7 nappal a kitűzött időpont előtt kell megküldeni a vezetőség tagjai részére.

Felhasználó nevek, jelszavak kiadása
a Társaság tagjainak: Ide kattintva>>

HÍRKATEGÓRIÁK


MBT társasági hírek>>
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31